.

مشتری مداری

1+

یکی از شاخص های مهم در پیشرفت یک دفتر مردم مداری, مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع می باشد . به همین دلیل با کمک همکاران سعی و تلاش نموده ایم که به بهترین نحو ممکن رعایت حقوق مردم را به جا آورده و در سطح بسیار خوبی آنرا اجرا کنیم.